Zoek op inhoud

Sa sterk en dochs sa brekber, fierste betiid binne wy dy kwytrekke. Wurden sjitte tekoart om ús fertriet te omskriuwen.
Us grutte dream,
sa wolkom,
sa moai,
sa bysûnder,
it hat net sa wêze mocht.
Wy moatte wer fierder,
sûnder ….