Zoek op inhoud

Pine sil er nea wer kenne,
it ljocht kaam him temjitte.
Hy hat it goed no, ticht by God,
en wy sille him nea ferjitte.