Zoek op inhoud

Mei grut fertriet litte wy witte dat yn ’e âldens fan krapoan 85 jier op sneontemiddei 19 augustus 2000 ferstoarn is