Zoek op inhoud

Leave minsken,
Op dizze wize wolle wy jimme tank sizze foar de waarme belangstelling yn ’e lange tiid fan it siikwêzen fan …. en by syn lêste ôfskie.
Safolle minsken, blommen, kaarten, leave wurden en al dy earmen om ús hinne!
Mei ús hawwe jimme ôfskie fan …. nommen op in wize dêr’t wy altyd yn leafde oan weromtinke sille.