Zoek op inhoud

It is efkes wennen 
mei sa’n lytse leave sprút,
mar … wol eltsenien graach moetsje
dus nûgje wy jim foar it kreamfeest út.