Zoek op inhoud

Ik ha dy leaf, myn hiele libben
’t is folle mear as hâlde fan.