Zoek op inhoud

Flip flap flinterke,
dûnset yn ’e loft,
tutet alle blomkes,
rêst dan wer in skoft.