Zoek op inhoud

Elkenien mei it hearre
want ien ding is wis:
dat myn lytse suske
presys op har jierdei berne is!