Zoek op inhoud

Wêrsto ek bist,
wy hâlde fan dy.
Mar do giest no
dyn eigen wei.