Zoek op inhoud

Do makkest de wrâld
sa ljocht.
Sjochst wol hoe’t
de sinne laket?