Zoek op inhoud

De earste al op in bernefyts,
al is ’t noch in lyts mantsje
en hjir leit wér, dochs o sa lyts,
de twadde yn ’t ledikantsje.