Zoek op inhoud

Dat safolle minsken rekke binne troch it ferstjerren fan myn leave frou en ús fantastyske mem …. hat ús djip yn it moed taast. Wy wolle jimme dan ek graach tank sizze foar alle belangstelling en meilibjen, likegoed yn ’e tiid fan har siikwêzen as nei har ferstjerren.