Zoek op inhoud

In oandwaanlik, sis mar skattich printeboek oer it moaiste wat der bestiet: de berte fan in poppe.
In hertferwaarmjend boek foar jong en âld.
Moannen ha alle bisten fan de bistetún der op wachte.
Al dy tiid ha se de búk fan mem oaljefant dikker en dikker wurden sjoen.
Mar op in moaie maitiidsdei is it úteinlik safier. It babyoaljefantsje is berne!

In alderskattigst ferhaaltsje!

Dit boekje is no yn de oanbieding en hjir foar mar € 2,50 te bestellen!