Zoek op inhoud

tomke-knuffel-webIt hat bliken dien dat de hierkes op de holle fan de Tomke-pop maklik losreitsje as se wiet wurde of as der oanlutsen wurdt. Dat kin ta ûnfeilige situaasjes liede.

Wy advisearje dêrom:

– om jo bern jonger as 3 jier net mei de pop boartsje te litten en/of allinne ûnder tafersjoch fan in folwoeksene

– jo bern net op de hierkes fan de pop sobje te litten en/of jo bern mei de pop boartsje te litten as de hierkes beskadige binne

– de hierkes fan de pop ôf te knippen, yn alle gefallen as se beskadige binne

– de pop altyd goed te kontrolearjen op mooglike beskadigingen

– jo bern net mei de pop boartsje te litten as dy op hokker wize dan ek beskadige is

 

Hawwe jo fragen nei oanlieding fan dit berjocht? Nim dan kontakt op mei de Afûk yn Ljouwert, 058-2343070, ynfo@afuk.nl.

——————————————-

Waarschuwing Tomke-pop

Gebleken is dat de haartjes op het hoofd van de Tomke-pop makkelijk loslaten als ze nat worden of als eraan getrokken wordt. Dat kan tot onveilige situaties leiden.

 

Wij adviseren u daarom:

– om uw kind jonger dan 3 jaar niet met de pop te laten spelen en/of alleen onder toezicht van een volwassene

– uw kind niet op de haartjes van de pop te laten sabbelen en/of uw kind niet met de pop te laten spelen als de haartjes beschadigd zijn

– de haartjes van de pop af te knippen, in ieder geval als ze beschadigd zijn

– de pop altijd goed te controleren op mogelijke beschadigingen

– uw kind niet met de pop te laten spelen als die op welke wijze dan ook beschadigd is

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de Afûk in Leeuwarden, 058-2343070, ynfo@afuk.nl.