Zoek op inhoud

Fryske berneboeken op tema

Der wurde prachtige Fryske berneboeken útjûn. Wy ha alle boeken foar jimme op tema set, lykas de seizoenen, feestdagen mar ek tema's as ferstopperke of kleur en foarm. Wy winskje jimme in protte foarlêswille ta!

Frysk yn ’e klasse It Tredde Sté

‘In u mei in dakje sprekke we út as in “oe”’, seit juf Anna Veenje fan OBS It Tredde Sté yn Jirnsum. In learling út groep 5 lêst lûdop in tekst foar oer in tiny house. By it wurd ‘skjinmeitsjen’ stroffelt se efkes. Mar har klasgenoatsje wit presys wat der stiet en helpt har.

Hester: Sa lêze wy

Dit is it plakje dêr't wy in protte tiid trochbringe mei-inoar. Tegearre op de bank of yn 'e grutte stoel. It leafst wannear’t har grutte broers op skoalle binne.

Frysk yn 'e klasse (Feanwâlden)

Rinskje Braaksma is juf fan groep 5 opde OBS Dr. Theun de Vriesskoalle yn Feanwâlden. De skoalle is krekt wer sertifisearre as trijetalige skoalle. Juf Rinskje stiet op trije dagen foar de klasse, mar is op de oare dagen ek oan it wurk. ‘Dan wurkje ik “boppeskoalsk” om it meartalich ûnderwiis binnen Roobol noch better op de kaart te setten.’ 

Maaike Dillema: "It boek is skitterjend yn syn ienfâld."

Resinsje ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’

Lemke: 'Wy jouwe dit boek in grauwe acht!'

Tegearre mei Fimme (5 jier) liezen wy it Grutte Pake en Beppe foarlêsboek mei alderlei ferhaaltsjes en moaie ôfbyldingen.

Boekresinsje fan Wietske: Ik wol in bosk op ’e jierdei

Voor mij ligt een vrolijk gekleurd boek met een titel waar onze kinderen gelijk nieuwsgierig van worden. “Een bos op je verjaardag? Hoe kan dat nou? Mem, dat kan toch niet echt?” zegt de jongste. De middelste heeft er wel een idee bij: “Misschien kun je wel een boom planten, mem.” Mooi om alleen naar aanleiding van de voorkant al met elkaar in gesprek te zijn.

De resinsje fan Lisanne: Gozert

We gaan op missie! Ga met Ties en Gozert mee op trollenjacht, vecht met eetbeestjes of versla de draken in het bos. Deze twee beste vrienden hebben een kleurrijke fantasie, waarin ze elke keer weer voor een nieuw en spannende missie komen te staan.

Altyd berikber

Je ûntkomme der net mear oan: aktyf bliuwe op de mobile telefoan. Alle ynformaasje giet fia dat ding en alles wurdt besprutsen en ôfpraat fia alderhande groepsapps. Wat in prikkels krije je kontinu binnen. 

Grutte bak

Op it spesjaal basisûnderwiis binne wy in soad dwaande mei gedrach. Hoe geane je meielkoar om? Wy wurkje mei de Kanjertraining, in metoade foar fertrouwen, feilichheid, frede en wjersidich respekt. In diel dêrfan is ús time-out proseduere. Wannear’t dat noadich is, dan korrizjearret de learaar earst it gedrach en jout oan hokker gedrach winsklik is.  

Thijs hat al fan jongs ôf oan lêst fan ekseem

Thijs Hoekstra (7)
♥skoalle: groep 4 fan De Tarissing yn Droegeham
♥dream: krekt sa let as heit opbliuwe
♥lêst lêzen: puzzelboekje út ’e supermerk
♥boek: Donald Duck
  ♥film: Vogelvlucht  

It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek

Lústerje hjir nei de ferhalen út ‘It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek’. Dit prachtige nije foarlêsboek fan Mirjam van Houten bestiet út mear as tweintich foarlêsferhaaltsjes, spesjaal geskikt foar bern fan 2 oant en mei 6 jier. De ferhaaltsjes binne ynsprutsen troch Hilly Harms, Leny Dykstra, Jan Arendz en Joop Wittermans.