Zoek op inhoud

In lytse poppe dy’t krekt berne is kommunisearret al aktyf. De poppe werkent stimmen, brabbelet, docht klanken nei of gûlt om dúdlik te meitsjen wat er wol. 

TIPS:
Praat, sjong en laitsje tsjin jimme bern.
Ynteraksje mei folwoeksenen is belangryk foar it bern. Ek in poppe kin him ferfele as it net talich prikkele wurdt! As it bern genôch klanken fan de Fryske taal of fan it Frysk en it Nederlânsk heart, helpt dat it bern yn syn fierdere taalûntwikkeling.

Meitsje taalôfspraken.
Freegje minsken Frysk tsjin jim bern te praten. Tink derom, Friezen binne wend om har oan te passen oan de taal fan in bern, dat do silst har der grif in pear kear oan herrinnerje moatte om net oer te skeakeljen op it Nederlânsk. Sjoch ek by de tip foar de berte.

Sjoch op de taalgroeimeter foar mear ynformaasje.
Klik hjir foar de folder ‘Talen kleuren je leven‘.


Een pasgeboren baby communiceert al actief. De baby herkent stemmen, brabbelt, doet klanken na en huilt om duidelijk te maken wat hij wil. 

TIPS:
Praat, zing en lach tegen jullie kind.
Interactie met volwassenen is belangrijk voor het kind. Ook een baby kan zich vervelen als het niet talig geprikkeld wordt! Als het kind genoeg klanken van de Friese taal of van het Fries én het Nederlands hoort, helpt dat het kind in zijn verder taalontwikkeling.

Maak taalafspraken.
Vraag aan mensen in jullie omgeving om Fries te spreken tegen jullie kind, blijf volhouden ook al spreekt het kind Nederlands terug. Denk eraan, Friezen zijn eraan gewend om zich aan te passen, jij zult anderen er zeker aan moeten herinneren dat zij niet over hoeven te schakelen op het Nederlands. Kijk ook bij de tip voor de geboorte.

Klik hier voor een filmpje!
Een tweetalig (Fries-Nederlands) gezin.
Ester Kroezenga en Ypke Dijkstra voeden hun zoontje Simmer tweetalig op.
Ester spreekt Nederlands en Ypke Fries.

Kijk op de taalgroeimeter voor meer informatie. 
Klik hier voor de folder Talen kleuren je leven.  

Bron: www.tomke.nl