Zoek op inhoud

It is de jierdei fan Lytse Ezel syn freontsje Jarich en Lytse Ezel keapet in kadootsje foar him.
Hy siket in draak út, in prachtige reade draak mei in sturt deroan.
Lytse Ezel fynt de draak sels ek hiel moai. Fierstente moai om wei te jaan…

It boek is hjir online te bestellen.

Hasto dit boek lêzen? Wat fûnst der fan?