Zoek op inhoud

Fryske útspraken.. Wat binne der in soad fan! De moaisten binne op in tegeltsje te krijen yn de webwinkel fan Afûk of yn de winkel sels.

Wy hawwe se op in rychje set! Hokker past it bêste by dy? 

foar_de_kofje_net_eamelje Foar de kofje net eamelje. 
€ 8,50
Hjir te bestellen 
it_beste_stik_husrie_is_in_goed_wiif_1 It bêste stik húsrie is in goed wiif. 
€ 8,50
Hjir te bestellen 
moarns_let_de_hiele_dei_let Moarns let, de hiele dei let. 
€ 8,50
Hjir te bestellen
pikerje_net_it_komt_dochs_oars Pikerje net, it komt dochs oars. 
€ 8,50
Hjir te bestellen 
wert_wy_op_e_wrald_ek_binne Wêr’t wy op de wrâld ek binne, oeral skynt deselde sinne. 
€ 8,50
Hjir te bestellen
tegel-der-is Der is gjin nacht sa swart, of der folget in dei op. – 
€ 8,50
Hjir te bestellen 
tegel-heit Heit wurde is in geunst, heit wêze in hiele keunst. 
€ 8,50
Hjir te bestellen 
de_tiid_hald_gjin_skoft

De tiid hâldt gjin skoft. 
€ 8,50
Hjir te bestellen 

as_it_net_kin_sa_as_it_moat As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin. 
€ 8,50
Hjir te bestellen

Tip:

9200000058049809