Zoek op inhoud

Yn juny ferskynt der wer in nije heit&mem.

Dêryn wolle wy graach in fotokollaazje meitsje fan bern mei harren omke en/of muoike. (tante)

Hasto in moaie foto? Upload him hjirûnder foar 1 april (gjin grap) en wa wit sjochst dyn foto werom yn it blêd! (wy ha spitigernôch mar plak foar 16 foto’s)

Hast noch in stikje tekst datst graach yn de rubryk ‘Heit & Mem-post’ kwyt wolst? In groet of bedankje of miskien iets oars datst kwyt wolst oan de pake’s en beppe’s yn Fryslân? Mail it nei ynfo@heitenmem.nl

Ek bernepraatsjes binne fan herte wolkom!

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.