Zoek op inhoud

Fenna (4) leart fytsen sûnder sydtsjiltsjes. Mar dat falt noch net mei, se slingert behoarlik. Mar dêr hat Fenna wol in ferklearring foar. ‘Dat komt om’t myn fyts sa duzelich is.’