Zoek op inhoud

Filter op:

Nei in koarte, fûle striid en mei de wil om te libjen, is spitigernôch stoarn ús alderleafste

As in ballontsje dat dûnset
yn de wolken.
Op wei nei it ljocht
fan de ivichheid.

In heldere stjer op in dizige jûn,
in flinterke op in moaie simmerdei.
Do silst altyd by ús wêze,
wy nimme dy altyd mei ús mei.

Mei it ferlies fan in bern
ferliest in stikje fan dysels.

Foar it each mei ús trijen.
Yn ús hert mei ús fjouweren.

foaraltydynushert-omslach-web

Us leaf famke is der net mear. …. wie yn de bloei fan har libben. 18 jier is sy wurden.

Dit ôfskie docht sa sear. Op 21 april 2003 is stoarn ús leave .… Hy is 15 jier wurden.

Mei in protte fertriet dogge wy kundskip fan it ferstjerren fan ús …. Wy ha tsien hearlike jierren mei-inoar hân. Spitigernôch mocht it net sa bliuwe.

Dyn libben moat ik loslitte, yn myn libben hâld ik dy fêst.

In prachtige flinter is op wei nei de boarne. Sneintenacht is stoarn ús leave ….

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw mar gjin noed, do bliuwst by ús. …. is op 4 novimber 1993 thús stoarn.