Zoek op inhoud

Stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden dy’t de platen ta libben bringe. Druk op de knopkes en ûntdek de lûden út de natoer… Hoe klinkt bygelyks de see en watfoar lûd makket de kikkert?

Ek ferskynd yn dizze rige: ‘Ynstruminten’Besjoch it filmke fan Tije dy’t it lûdeboekje útprobearret. Fan 1,5 jier ôf.