Zoek op inhoud

De moaiste Fryske foarnammen. 

Ast dyn bern ferneame wolst, dan is it gau klear. 
Mar sels in namme betinke, falt net altyd ta. Der is in grut ferskaat fan nammen, sels fan Fryske nammen. Dit boekje biedt in oersjoch fan de moaiste Fryske jonges- en famkesnammen.

Besjoch en bestel hjir.