Zoek op inhoud

Mem set har bril ôf en Marije (2,5) seit: 'Oh, mem hat de eachjes út.'

Britt (6) leit op in jûn even mei har holle op mem har búk. Dan seit se: 'Mem har búk liket wol in wetterbêd.'

Mats (3) wol mem wat yn it ear flústerje en freget: 'Mem, mei ik wat tsjin dyn wang sizze?'

Toen ik zwanger was van de tweede, sprong mijn neefje boven op me, waarop onze dochter riep: 'Tink derom, sa komme der krassen op 'e baby!'

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. 'Mama, moet daar ook een stuursticker op?' (postsegel)

Bram (7): 'Ik wit wa't de earste minsk op de ierde wie... Sinteklaas! Want dy is hiel âld!'

Beppe Sjoukje is mei de beppesizzers by de slachter. De slachter seit: 'Dag mevrouw', wêrop't Nikki seit: 'Dat is niet mevrouw, dat is beppe!'

Patrick (6) bestudearret oandachtich de 12 wiken echofoto fan syn tante en seit dan:

Timo (4) merkt op: 'Toen mie (syn nichtsje fan 4) en ik baby's waren, hadden we net zulk haar als pake!'

Hester (2) sjocht fol oandacht nei har mem dy't har oan it opmeitsjen is

Remco (2) sjocht it bûten reinen: 'Och mem, de wolkjes gûle!'

Brecht (4) hat de sloppe lach: 'Mem, ik ha lol yn myn kiel!'