Zoek op inhoud

De Afûk organisearret woansdei 20 oktober, yn de hjerstfakânsje, in beppemiddei!

En fansels meie alle beppes beppesizzers meinimme yn de leeftiid fan 3-6 jier.
Der sil foarlêzen wurde út it nije boek ‘By beppe útfanhûs‘ troch Mirjam van Houten sels én de bern meie wat leuks nifelje!

Wêr? : Yn de Fryske boek en kadowinkel fan de Afûk, Bûterhoeke 3 yn Ljouwert (tsjin de Aldehou oer)
Wannear? : Woansdei 20 oktober
Hoelet? : fan 14.00 oant 15.00 oere
Kosten: It is fergees!
Wêrom? :
Om’t it boek ‘By beppe útfanhûs’ krekt ferskynd is.
Foar wa? : Foar beppes en beppesizzers yn de leeftiid fan 3 oant en mei 6 jier.

Alle bern krije in goodybag mei nei hûs.

Jimme krije in pear dagen foar de foarlêsmiddei noch in mailtsje fan ús mei in befestiging. 

 

Meld dy hjirûnder gau oan! (der kinne maksimaal 10 beppes mei beppesizzers komme!)

 

-> DER KINNE GJIN OANMELDINGS MEAR BY!!!

 

Oeps! We konden je formulier niet vinden.