Zoek op inhoud

Asto lakest
sa oprjocht
en dyn eachjes
twinkelje fan wille,
giet spontaan 
de sinne skinen
yn hûs
en yn myn hert.