Zoek op inhoud

De nacht is foarby
de sinne is frij om heech te gean
It lêste wie wrang,
it wachtsjen te lang
Wês mar net bang, nea wer bang,
it hoecht net mear.