Zoek op inhoud

Swarte kat, skilige knyn
bern, de datum stiet deryn.

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)