Zoek op inhoud

Strielje
as kleare sinneskyn,
mei dyn bliere eachjes
it libben yn!