Zoek op inhoud

Safolle meilibjen,
safolle treastrike wurden,
safolle leafdefolle brieven en kaarten.
Wat hawwe se in soad foar ús betsjutten en ús krêft jûn om troch te gean. It fielde en fielt noch altyd as in waarme tekken om ús hinne.