Zoek op inhoud

Sa fier as de moanne en werom,
sa mâl binne wy mei ús jonkje.