Zoek op inhoud

Op 20 jannewaris 1997 is ferstoarn ….
Bewûndering fertsjinnet har libbenskrêft. Sterk wie sy yn har striid tsjin de sykte. Grut wie har leafde foar har dierberen. No is sy yn rêst by ús weigien.