Zoek op inhoud

No’t wy,
mei-inoar
dy wurden binne,
kinne wy allinnich mar tankber wêze