Zoek op inhoud

Nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake …. wie it moai om te fernimmen dat der ek yn drôvige tiden safolle mei ús meilibbe waard. Graach wolle wy jimme dêrfoar hertlik tank sizze. It wie foar ús in grutte treast om te fernimmen dat sa’n soad him as in goed minske kennen leard hawwe en wurdearren. Dat hy sa yn ús oantinken fuortbestean mei.