Zoek op inhoud

Lit no dyn wurge lea mar rêste
lis alle wurk en ark mar wei
Ferjit de soarch dy’t dy belêste,
it is no dien, it is foarby.