Zoek op inhoud

Hjir ha wy lang op wachte
einlings is it dan safier.
It lytse wûnder yn it widske