Zoek op inhoud

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe,
mar de moaie oantinkens ek.