Zoek op inhoud

It docht noch altyd sa sear…
mar de grutte belangstelling, yn hokker foarm dan ek, dy’t wy fan safolle minsken ûntfange mochten nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake …. makket it fertriet draachliker. Us oprjochte tank dêrfoar.