Zoek op inhoud

Hjir binne gjin wurden foar.
Ferwûndere sjogge wy nei dy.
We tankje God, want de wrâld
hat der in wûnder by.