Zoek op inhoud

Grutsk en lokkich
sette wy der in
stuoltsje by,
… hat
der in broerke /suske by.