Zoek op inhoud

Dyn wrâld waard hieltyd lytser
de doar gie stadichoan ticht.
Eltse dei dochs fierder
dyn reis nei it ivige ljocht.
Safolle fragen sûnder antwurd,
wat gie der yn dy om?
Net ien kin it noch fertelle
allinnich God wit wêrom.