Zoek op inhoud

Beantsjes út it sop
de datum stiet derop.

Troch Diet Huber
(Ut: “Fryske Poesyalbumferskes” Ljouwert 1979)