Zoek op inhoud

Gûlend om it skriemen,
Dat ik nea heare mocht. 
Nim ik dyn pine oer, 
Fiel ik wat ik tocht. 
Myn hertepine,
Dwers troch alles hinne. 
Nettsjinsteande it gemis,
Bin ik nea allinne. 

Karen Postma