Zoek op inhoud

Heit en mem wurde,
Sa’n bysûndere gebeurtenis. 
In seldsum yntins gefoel,
De moaiste ferbyntenis. 
Kennis meitsje en krûpe,
In tút as ôfskie. 
Sa pynlik ûnsichtber,
Mar heit en mem foar altyd.

Karen Postma